آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
GC نمونه کیفی بدون استاندارد سازی دستگاه گاز کروماتوگراف(2) 800000 اطلاعات بیشتر
GC نمونه کمی بدون استاندارد سازی دستگاه گاز کروماتوگراف(2) 1000000 اطلاعات بیشتر
GC نمونه گازی - دستگاه گاز کروماتوگراف(2) 1500000 اطلاعات بیشتر
GC نمونه کیفی بدون استاندارد سازی دستگاه گاز کروماتوگراف(2) 800000 اطلاعات بیشتر
GC نمونه کمی بدون استاندارد سازی دستگاه گاز کروماتوگراف(2) 1000000 اطلاعات بیشتر
GC نمونه گازی - دستگاه گاز کروماتوگراف(2) 1500000 اطلاعات بیشتر