آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
TGA نمونه تا نیم ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 900000 اطلاعات بیشتر
TGA نمونه تا یک ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1200000 اطلاعات بیشتر
TGA نمونه تا یک ساعت ونیم دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1600000 اطلاعات بیشتر
DSC نمونه تا نیم ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1000000 اطلاعات بیشتر
TGA/DSC نمونه تا نیم ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1600000 اطلاعات بیشتر
TGA نمونه تا نیم ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 900000 اطلاعات بیشتر
DSC نمونه تا نیم ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1000000 اطلاعات بیشتر
TGA/DSC نمونه تا نیم ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1600000 اطلاعات بیشتر
TGA نمونه تا یک ساعت دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1200000 اطلاعات بیشتر
TGA نمونه تا یک ساعت ونیم دستگاه آنالیز حرارتی همزمان 1600000 اطلاعات بیشتر