آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
pH(بادستگاه pH متر مدلJENWAY) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 100000 اطلاعات بیشتر
هدایت(بادستگاه هدایت سنج مدلJENWAY) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 100000 اطلاعات بیشتر
سختی کل(به روش تیتراسیون با EDTA) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 500000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون کلسیم در نمونه آب(به روش تیتراسیون باEDTA) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 400000 اطلاعات بیشتر
غظت یون منیزیم درنمونه آب (به روش تیتراسیون EDTA) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 400000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون سدیم در نمونه آب(به روش نشر شعله ای) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 400000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون پتاسیم در نمونه آب(به روش نشر شعله ای) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 400000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون کلراید در نمونه آب(به روش تیتراسیون با یون نقره) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 400000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون سولفات در نمونه آب(به روش اسپکتروفوتومتری) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 500000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون بیکربنات در نمونه آب(به روش تیتراسیون با اسید) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 400000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون نیتریت در نمونه آب(به روش اسپکتروفوتومتری) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 500000 اطلاعات بیشتر
غلظت یون نیترات در نمونه آب(به روش اسپکتروفوتومتری) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 600000 اطلاعات بیشتر
غلظت کلر باقیمانده حاصل از کلرزنی در نمونه آب(به روش اسپکتروفوتومتری) نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 500000 اطلاعات بیشتر
انجام آنالیز کیفی کامل نمونه - گروه پژوهشی طراحی و ساخت کیت 4500000 اطلاعات بیشتر