آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
Atomic Absorption Spectrometer (AAS) نمونه با نمونه سازی طیف‌سنج جذب اتمی(2) 120 اطلاعات بیشتر
Atomic Absorption Spectrometer (AAS) نمونه با نمونه سازی طیف‌سنج جذب اتمی(2) 50 اطلاعات بیشتر
AAS هرعنصر باتکنیک شعله طیف‌سنج جذب اتمی(2) 400000 اطلاعات بیشتر
AAS هرعنصر باتکنیک کوره طیف‌سنج جذب اتمی(2) 500000 اطلاعات بیشتر
AAS هرعنصر باتکنیک هیدرید طیف‌سنج جذب اتمی(2) 600000 اطلاعات بیشتر
AAS هرعنصر باتکنیک شعله طیف‌سنج جذب اتمی(2) 400000 اطلاعات بیشتر
AAS هرعنصر باتکنیک کوره طیف‌سنج جذب اتمی(2) 500000 اطلاعات بیشتر
AAS هرعنصر باتکنیک هیدرید طیف‌سنج جذب اتمی(2) 600000 اطلاعات بیشتر