آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
اسپکتروفتومتر نمونه - دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش(2) 100000 اطلاعات بیشتر
اسپکتروفتومتر ساعت - دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش(2) 400000 اطلاعات بیشتر