هشتمین کارگاه مجازی پرورش حلزون اسکارگو و کاربرد آن در پوست

هشتمین کارگاه مجازی پرورش حلزون اسکارگو و کاربرد آن در پوست

هشتمین دوره کارگاه پرورش حلزون اسکارگو و کاربرد آن در پوست به صورت مجازی در تاریخ های 1399/08/06 و 1399/08/07 برگزار گردید.

نهمین دوره همین کارگاه متعاقباً از طریق سامانه آزمایشگاه مرکزی اطلاع رسانی و برگزار خواهد شد.